ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Generic Support

Any general inquiries about our services

 Game Server

Game Server Support

 Dedicated Servers

Any problem related to your Dedicated server

 Billing

For any billing problem

 Web Hosting

Management of your web space

 TeamSpeak Server Voip

For any problem related to your Voice server

 Reseller

Questa Sezione e' riservata ad i nostri clienti rivenditori dei nostri servizi o per richiedere di diventare rivenditori